Orzecznictwo

Separator


Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 7 w Lublinie na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych wydaje następujące opinie i orzeczenia:

 1. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na:
  1. niepełnosprawność dziecka lub ucznia:
   • niesłyszące
   • słabosłyszące
   • niewidzące
   • słabowidzące
   • niepełnosprawne ruchowe, w tym z afazją
   • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim
   • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym
   • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym
   • z autyzmem, w tym z Zespołem Asperge
   • raz niepełnosprawnością sprzężoną
  2. niedostosowanie społeczne
  3. zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
 3. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 4. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.
 5. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
  Rodzice (opiekunowie prawni) ubiegający się o wydanie wyżej wymienionych orzeczeń i opinii do wniosku

  Ikona docWNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [36.70 KB]

   dołączają dokumentację:
  1. Wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli zostały wydane przez inną poradnię.
  2. Wydane przez lekarza specjalistę zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia

   Ikona docZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE- INDYWIDUALNE NAUCZANIE, INDYWIDUALNE ROCZNE OBOWIĄZKOWE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [69.50 KB]

   Ikona docZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA, UCZNIA DLA POTRZEB ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [61.50 KB]

   Ikona docZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE- ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [67.50 KB]  3. W uzasadnionych przypadkach opinię logopedyczną.
  4. W sytuacji, gdy dziecko było badane w innej poradni psychologiczno-pedagogicznej, należy zwrócić się do niej o przekazanie teczki (dokumentacji) dziecka do naszej poradni.
  5. Jeśli rodzice (opiekunowie prawni) nie dysponują wynikami badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, wówczas badania przeprowadzane są przez specjalistów naszej poradni.
  6. W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia, przewodniczący zespołu może zwrócić się do dyrektora szkoły (przedszkola)
   z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z  dzieckiem lub uczniem, informując o tym wnioskodawcę. Opinię wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora prośby o wydanie opinii. Kopię opinii przekazuje się rodzicom dziecka lub ucznia lub pełnoletniemu uczniowi. O wydanie opinii może również zwrócić się wnioskodawca
   Ikona docOPINIA O SYTUACJI DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ UCZNIA, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [41.54 KB]

   Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.

   Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, dokładnie uzupełnione, z podpisami rodziców oraz z wyżej wymienionymi załącznikami. Wnioskodawca jest informowany o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.

   W ciągu dwóch tygodni po posiedzeniu Zespołu Orzekającego wnioskodawca może odebrać w poradni orzeczenie w 3 egzemplarzach (termin odbioru orzeczenia można potwierdzić telefonicznie). Jeżeli orzeczenie nie zostanie odebrane, wysyłane jest pocztą listem poleconym na adres wnioskodawcy.

   Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 7 w Lublinie wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek i szkół znajdujących się na terenie działania poradni.

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78
535 769 900

Przejdż do kontaktu