Kadra

Separator

Pracownicy naszej Poradni stanowią zespół doświadczonych specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii i doradztwa zawodowego. Nasze usługi świadczymy w sposób ukierunkowany na klienta, z zapewnieniem dyskrecji i indywidualnego podejścia do problemu.

 

mgr Beata Bojarczuk Dyrektor PPP nr 7 w Lublinie - nauczyciel mianowany, wykładowca, doradca zawodowy. Pasja wspierania uczniów w kwestii trudnych wyborów edukacyjno-zawodowych przerodziła się w pracę zawodową. Współautor publikacji takich jak: „Wyspa Zawodów”, „Edukacyjno-zawodowy NIEZBĘDNIK dla rodzica gimnazjalistów”. Pomysłodawczyni i organizatorka przedsięwzięć o zasięgu wojewódzkim oraz regionalnym, związanych z karierą młodych ludzi, m.in.: Wojewódzkie Forum Młodzieży - „Zainwestuj w przyszłość”.
W swojej pracy zawodowej wspiera także nauczycieli w kwestiach związanych z trudnymi wyborami edukacyjno-zawodowymi uczniów. W latach 2015-2016 asystent regionalny projektu „Outplacement dla oświaty” w ramach Priorytetu VIII POKL, przeznaczonego dla nauczycieli i pracowników systemu oświaty, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, realizowanego w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

 Separator

mgr Aneta Piotrowska-Sołtys – nauczyciel dyplomowany, pedagog, surdopedagog, logopeda, specjalista terapii pedagogicznej. Zajmuje się specjalistyczną diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży z różnymi problemami dydaktycznymi, specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksją, dysortografią i dysfrafią) oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym uczniów z niepełnosprawnością słuchu, wzroku, autyzmem). W pracy terapeutycznej koncentruje się na wspieraniu rozwoju uczniów, szczególnie z deficytami słuchowo – językowymi oraz opóźnieniami sprawności ruchowej. Wykorzystuje różnego typu metody pracy terapeutycznej.

Separator

mgr Danuta Pakosz – ukończyła psychologię kliniczną oraz studia podyplomowe z psychoprofilaktyki oraz studia podyplomowe z psychoterapii. Posiada różnorodne doświadczenie zawodowe zarówno w pracy z dziećmi, młodzieżą, jak i psychoterapii indywidualnej oraz grupowej osób dorosłych (gabinet psychoterapeutyczny). Specjalizuje się w pomocy osobom z fobią społeczną, problemami psychosomatycznymi, zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi.
Prowadzi konsultacje dla rodziców w sprawach dotyczących problemów wychowawczych, problemów społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W formie warsztatowej prowadzi trening umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców”.
Prowadzi również terapię psychologiczną dzieci i młodzieży w formie indywidualnej i grupowej. Funkcjonują 2 grupy terapeutyczne: 1) dla klas IV-V, 2) dla klas VI-VIII.  Diagnozuje przyczyny trudności w nauce, problemy emocjonalne, motywacyjne, niechęć do szkoły i inne.

Separator

mgr Ewa Wójcik - logopeda, pedagog, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła pedagogikę, studia podyplomowe w zakresie: afazjologia i surdologopedia oraz liczne kursy doskonalenia zawodowego dla logopedów i pedagogów oraz szkolenia i warsztaty z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń mowy w kraju i zagranicą. W Poradni zajmuje się diagnozą logopedyczną (w tym diagnozą logopedyczną dzieci w wieku do 6 r.ż. zagrożonych niepełnosprawnością oraz wymagających wczesnego wspomagania rozwoju) oraz indywidualną terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy i komunikacji. Specjalizuje się w diagnozie i terapii opóźnionego rozwoju mowy (alalia prolongata, afazja dziecięca), zaburzeń płynności mówienia (jąkanie, zwłaszcza wczesnodziecięce), mutyzmu wybiórczego i zaburzeń komunikacji w przypadku całościowych zaburzeń rozwoju (Zespół Aspergera). Prowadzi prelekcje o tematyce logopedycznej skierowane do nauczycieli i rodziców, przesiewowe badania logopedyczne, oraz zajęcia warsztatowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Separator

mgr Katarzyna Orzeł - psycholog, koncentruje się na psychologii klinicznej i rozwojowej dziecka. W obszarze praktyki psychologicznej zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci z trudnościami rozwojowymi, emocjonalnymi i w zachowaniu. Szczególnie zajmuje się wczesną interwencją i wspomaganiem małego dziecka i jego rodziny oraz dziećmi ze spektrum autyzmu i ich rodzinami.
Wspiera rodziców i nauczycieli w poszukiwaniu wiedzy, narzędzi i sposobów na satysfakcjonujący, oparty na szacunku kontakt z dziećmi. Udziela konsultacji psychologicznych.
Prowadzi warsztaty dla rodziców, spotkania dla nauczycieli oraz grupy wsparcia dla uczniów z klas IV- VIII z trudnościami emocjonalnymi.

Separator

mgr Oktawia Łagowska - ukończyła studia w zakresie psychologii oraz pedagogiki. absolwentka studiów podyplomowych „ Diagnoza, terapia i edukacja osób z autyzmem” oraz „Oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”.  W pracy z dziećmi i młodzieżą prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe, terapię oraz diagnozę rozwojową. Swoją wiedzę uzupełnia i poszerza biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach.

Separator

mgr Klaudia Skałecka – pedagog, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła pedagogikę specjalną (specjalizacja: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się) oraz studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W Poradni zajmuje się prowadzeniem badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży, ustalaniem form pomocy pedagogicznej oraz dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia.

 

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78
535 769 900

Przejdż do kontaktu