Kadra

Separator

Pracownicy naszej Poradni stanowią zespół doświadczonych specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii i doradztwa zawodowego. Nasze usługi świadczymy w sposób ukierunkowany na klienta, z zapewnieniem dyskrecji i indywidualnego podejścia do problemu.

 

mgr Beata Bojarczuk Dyrektor PPP nr 7 w Lublinie - nauczyciel mianowany, wykładowca, doradca zawodowy. Pasja wspierania uczniów w kwestii trudnych wyborów edukacyjno-zawodowych przerodziła się w pracę zawodową. Współautor publikacji takich jak: „Wyspa Zawodów”, „Edukacyjno-zawodowy NIEZBĘDNIK dla rodzica gimnazjalistów”. Pomysłodawczyni i organizatorka przedsięwzięć o zasięgu wojewódzkim oraz regionalnym, związanych z karierą młodych ludzi, m.in.: Wojewódzkie Forum Młodzieży - „Zainwestuj w przyszłość”.
W swojej pracy zawodowej wspiera także nauczycieli w kwestiach związanych z trudnymi wyborami edukacyjno-zawodowymi uczniów. W latach 2015-2016 asystent regionalny projektu „Outplacement dla oświaty” w ramach Priorytetu VIII POKL, przeznaczonego dla nauczycieli i pracowników systemu oświaty, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, realizowanego w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Separator

mgr Danuta Pakosz – ukończyła psychologię kliniczną oraz studia podyplomowe z psychoprofilaktyki oraz studia podyplomowe z psychoterapii. Posiada różnorodne doświadczenie zawodowe zarówno w pracy z dziećmi, młodzieżą, jak i psychoterapii indywidualnej oraz grupowej osób dorosłych (gabinet psychoterapeutyczny). Specjalizuje się w pomocy osobom z fobią społeczną, problemami psychosomatycznymi, zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi.
Prowadzi konsultacje dla rodziców w sprawach dotyczących problemów wychowawczych, problemów społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W formie warsztatowej prowadzi trening umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców”.
Prowadzi również terapię psychologiczną dzieci i młodzieży w formie indywidualnej i grupowej. Funkcjonują 2 grupy terapeutyczne: 1) dla klas IV-V, 2) dla klas VI-VIII.  Diagnozuje przyczyny trudności w nauce, problemy emocjonalne, motywacyjne, niechęć do szkoły i inne.

Separator

mgr Ewa Wójcik - logopeda, pedagog, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła pedagogikę, studia podyplomowe w zakresie: afazjologia i surdologopedia oraz liczne kursy doskonalenia zawodowego dla logopedów i pedagogów oraz szkolenia i warsztaty z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń mowy w kraju i zagranicą. W Poradni zajmuje się diagnozą logopedyczną (w tym diagnozą logopedyczną dzieci w wieku do 6 r.ż. zagrożonych niepełnosprawnością oraz wymagających wczesnego wspomagania rozwoju) oraz indywidualną terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy i komunikacji. Specjalizuje się w diagnozie i terapii opóźnionego rozwoju mowy (alalia prolongata, afazja dziecięca), zaburzeń płynności mówienia (jąkanie, zwłaszcza wczesnodziecięce), mutyzmu wybiórczego i zaburzeń komunikacji w przypadku całościowych zaburzeń rozwoju (Zespół Aspergera). Prowadzi prelekcje o tematyce logopedycznej skierowane do nauczycieli i rodziców, przesiewowe badania logopedyczne, oraz zajęcia warsztatowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Separator

mgr Oktawia Łagowska-Korneluk - ukończyła studia w zakresie psychologii oraz pedagogiki. absolwentka studiów podyplomowych „ Diagnoza, terapia i edukacja osób z autyzmem” oraz „Oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”.  W pracy z dziećmi i młodzieżą prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe, terapię oraz diagnozę rozwojową. Swoją wiedzę uzupełnia i poszerza biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach.

Separator

mgr Klaudia Skałecka – pedagog, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła pedagogikę specjalną (specjalizacja: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się) oraz studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W Poradni zajmuje się prowadzeniem badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży, ustalaniem form pomocy pedagogicznej oraz dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia.

Separator

mgr Magdalena Kęsy – ukończyła studia z zakresu psychologii oraz dietetyki klinicznej, a także studia podyplomowe wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Pracuje z dziećmi i młodzieżą w zakresie diagnozy, terapii, zajęć grupowych. Prowadzi konsultacje dla rodziców w sprawach dotyczących trudności rozwojowych i wychowawczych. W pracy wykorzystuje m.in. metodę terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, programy profilaktyczne dotyczące rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży. Współpracuje z Pracownią Testów Psychologicznych w zakresie normalizacji narzędzi diagnostycznych.

Separator

mgr Marta Zwierzańska - nauczyciel dyplomowany, psycholog.

Ukończyła: psychologię, Szkolenie podyplomowe- Systemowe rozumienie rodziny, podejście systemowe w terapii rodzin Atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia i Trzeźwości Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz inne szkolenia z zakresu diagnozy i pomocy psychologicznej oraz profilaktyki; m.in. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców (I, II), Trening Umiejętności Społecznych, Trening Pewności Siebie.

W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży. Prowadzi konsultacje o charakterze terapeutycznym dla dziecka i jego rodzica oraz zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi.

Separator

mgr Małgorzata Kindlik – neurologopeda, terapeuta miofunkcjonalny, pedagog. Logopeda z pasji i z wykształcenia. W codziennej pracy zajmuje się diagnozą i terapią małych dzieci,  dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z różnymi zaburzeniami neurorozwojowymi, z wadami wymowy oraz z opóźnionym rozwojem mowy. Prowadzi diagnozę i terapię miofunkcjonalną. Zajmuję się pracą z osobami z niepłynnością mówienia. Szczególnie bliska w tym zakresie jest jej praca z małymi dziećmi (do 7 r.ż.)  z zaburzeniami płynności mowy metodą Palin PCI. 

Separator

mgr Agnieszka Wybrańska – neurologopeda, absolwentka filologii polskiej. Od kilkunastu lat pracuje czynnie jako logopeda, prowadząc terapię dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zdobywała doświadczenia w lubelskich przedszkolach, szkołach podstawowych, a także w poradniach – logopedycznej i dla osób z autyzmem. Najczęściej pracuje z dziećmi z dyslalią, afazją, całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz opóźnionym rozwojem mowy. Jest terapeutą miofunkcjonalnym i terapeutą ręki. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach z zakresu logopedii i neurologopedii. 

Separator

mgr Paulina Berej - pedagog specjalizujący się w obszarach pedagogiki szkolnej z elementami terapii pedagogicznej oraz pedagogiki rodziny, systemu pieczy zastępczej i asystentury rodziny.  W poradni zajmuje się diagnozowaniem trudności uczniów w nauce, a także sporządzaniem dostosowań działań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb dzieci. W swojej pracy udziela również kompleksowej pomocy rodzicom w postaci konsultacji. Dzieli się wiedzą i doświadczeniem, oferując konkretne zalecenia dotyczące pracy w środowisku domowym. Nieustannie rozwija kompetencje poprzez uczestnictwo w różnorodnych szkoleniach. Dzięki temu jej wiedza jest stale aktualna, a umiejętności stale doskonalone.

Separator

mgr Justyna Kańczugowska – nauczyciel mianowany, pedagog specjalny (specjalizacja tyflopedagogika) i przedszkolny, trener TUS. Doświadczenie zdobywała w placówkach oświatowych różnego typu – poradniach, szkołach, przedszkolach. W Poradni zajmuje się w szczególności diagnozą pedagogiczną pod kątem specyficznych trudności w nauce, oraz udzielaniem konsultacji i porad dla rodziców. Prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji. Z racji specjalizacji szczególnie bliska jest jej praca z dziećmi z niepełnosprawnością wzroku. Prowadzi przesiewowe badania wzroku w szkołach. Swoją wiedzę aktualizuje na bieżąco poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. 

Separator

mgr Małgorzata Tymińska – pedagog, terapeuta pedagogiczny, ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji uczniów z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. W Poradni zajmuje się w szczególności diagnozą pedagogiczną mająca na celu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, przyczyn niepowodzeń szkolnych, w tym specyficznych trudności w nauce. Udziela pomocy rodzicom w formie konsultacji i porad, wskazówek do pracy z dzieckiem. Prowadzi przesiewowe badania słuchu w szkołach. Aktualizuje na bieżąco swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. 

Separator

 

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78
535 769 900

Przejdż do kontaktu