Jesteś tutaj / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej poradni .

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa poradni jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej

 • nie spełnia wszystkich wymogów WCAG 2.1 - wszystkie funcjonalności są w trakcie prac

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa poradni posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • widok standardowy strony,
 • kontrast nocny,
 • kontrast czarno-biały,
 • kontrast zółto-czarny,
 • szerokość standardowa strony,
 • szerokość maksymalna strony,
 • wersja tekstowa stroony
 • powiekszanie tekstu
 • zmniejszanie tekstu
 • zmiana odtśpu miedzy znakami
 • podstrona z informacja jak uzyskac pomoc dla niedosłyszących
 • resetowanie wyglądu strony
 • fomularz kontaktowy
 • mapa strony
 • odsłuchanie strony

Data sporządzenia deklaracji

 • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Poradnii.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7, adres poczty elektronicznej ppp7wlublinie@powiat.lublin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 815328078. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie mieści się na III piętrze czterokondygnacyjnego budynku należącego do PKP S.A.
Pomieszczenia Poradni są wynajmowane od administratora budynku. Budynek jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu głównym do budynku jest podjazd wraz z poręczą ułatwiający wejście do budynku.

Dla osób mających problem z poruszaniem przeznaczone jest wejście główne do budynku. Szerokość drzwi wejściowych głównych - drzwi dwudzielne 2x90 cm w świetle. Drzwi są przystosowane do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.Na budynku znajdują się oznaczenia informujące o tym, które wejście jest przystosowane dla osób mających problemy z poruszaniem.

Wewnątrz budynku znajdują się 2 windy, z których jedna przystosowana jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy schodach zamontowane są barierki. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w PPP nr 7 w Lublinie powinny zgłosić swoją wizytę
telefonicznie lub mailowo min 3 dni wcześniej, w celu ustalenia konkretnego terminu i godziny wizyty, aby otrzymać pomoc i wsparcie
pracownika Poradni. 

Na parterze budynku znajduje się toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych spełniająca wymogi wynikające z przepisów prawa.Przed budynkiem PPKP S.A. znajdują się dwa wydzielone, oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Aplikacje mobilne

 • Brak informacji

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78
535 769 900

Przejdż do kontaktu