Jesteś tutaj / Jak pomagamy

Jak pomagamy

Separator

Formy wsparcia prowadzone w Poradni

LP.

TEMATYKA

ADRESAT

FORMA REALIZACJI

MIEJSCE

Lista wsparcia

1.

Diagnoza psychologiczna dzieci/ uczniów

A)

 • wolniej rozwijających się,
 • w zakresie oceny dojrzałości szkolnej,
 • z ogólnymi trudnościami w nauce,
 • ze specyficznymi problemami edukacyjnymi,
 • trudnościami emocjonalnymi,
 • wybitnie zdolnych.

B)

specjalistyczna diagnoza dzieci/uczniów:
 • w kierunku WWR,
 • z niepełnosprawnością:
  • intelektualną, ruchową (w tym z afazją), wzroku, słuchu, autyzmem i Zespołem Aspergera,
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • niedostosowanych społecznie.

dzieci

uczniowie

 

spotkania indywidualne

PPP nr 7

2.

Diagnoza pedagogiczna uczniów:

A)

 • wolniej rozwijających się,
 • oceny dojrzałości szkolnej,
 • z ogólnymi trudnościami w nauce,
 • ze specyficznymi problemami edukacyjnymi,
 • wybitnie zdolnych.

B)

specjalistyczna diagnoza dzieci/uczniów:

 • w kierunku WWR,
 • z niepełnosprawnością:
  • intelektualną, ruchową
   (w tym z afazją), wzroku, słuchu, autyzmem
   i Zespołem Aspergera,
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • niedostosowanych społecznie.

dzieci

uczniowie

 

spotkania indywidualne

 

PPP nr 7

 

3.

Diagnoza logopedyczna, konsultacje, terapia specjalistyczna dzieci z zaburzeniami sprzężonymi:

 • dyslalia wieloraka złożona,
 • mutyzm wybiórczy,
 • jąkanie wczesnodziecięce,
 • afazja rozwojowa,
 • zaburzenia mowy i komunikacji językowej dzieci ze spektrum autyzmu oraz inne.

 

dzieci

uczniowie

 

spotkania indywidualne

 

PPP nr 7

4.

Diagnoza funkcjonalna dzieci od 0 do 5 r.ż. i pomoc rodzicom dzieci.

dzieci, rodzice

spotkania indywidualne

PPP nr 7

5.

Diagnoza oraz psychoedukacja
w ramach wczesnej interwencji dla dzieci

 • z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
 • w wieku przedszkolnym (3-6 lat).

 

dzieci, rodzice

 

spotkania indywidualne

 

PPP nr 7

6.

Doradztwo zawodowe dla młodzieży kończącej szkołę podstawową

i szkołę średnią:

 • diagnoza predyspozycji i zainteresowań zawodowych
 • konsultacje z rodzicami
 • konsultacje z doradcami zawodowymi.

uczniowie,

rodzice,

doradcy zawodowi

 spotkania indywidualne

 

PPP nr 7

 

7.

Stymulacja rozwoju dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi (terapia kompleksowa).

 

dzieci/

uczniowie

 

spotkania indywidualne

 

PPP nr 7

 

8.

Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży z problemami społecznymi, emocjonalnymi, psychosomatycznymi, depresją, zaburzeniami zachowania, odżywiania, seksualności, problemami wegetatywnymi. Porady, konsultacje.

dzieci/

uczniowie,

rodzice

 

spotkania indywidualne

 

PPP nr 7

 

9.

Terapia pedagogiczna uczniów:

 • ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • z ryzykiem specyficznych trudności w nauce;
 • z dysleksją, dysgrafią, dysortografią;
 • z ogólnymi problemami edukacyjnymi.
 • Praca w oparciu o zróżnicowane metody
  i formy pracy terapeutycznej.

Poradnictwo dla rodziców.

dzieci/

uczniowie,

rodzice

spotkania indywidualne

 

PPP nr 7

 

10.

Terapia pedagogiczna

 • dla dzieci w wieku przedszkolnym, wykazujących opóźnienia i zaburzenia rozwojowe.

dzieci/

uczniowie

spotkania indywidualne

PPP nr 7

11.

Terapia ręki.

dzieci/

uczniowie

spotkania indywidualne 

PPP nr 7

12.

Terapia dla dzieci

 • i młodzieży z problemami emocjonalnymi
 • i społecznymi oraz chorobami przewlekłymi.

uczniowie

zajęcia grupowe klasy: (IV-V), (VI-VIII).

PPP nr 7

 

13.

Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców.

rodzice

 

warsztaty grupowe

 

PPP nr 7

 

14.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci i młodzieży.

dzieci/

młodzież

spotkania grupowe/ warsztaty

PPP nr 7

 

15.

Terapia systemu rodziny oraz jej podsystemów.

dzieci

rodzice

spotkania indywidualne

rodzin

PPP nr 7

 

16.

Wsparcie dla rodziców dzieci

z niepełnosprawnością,

 • konsultacje, poradnictwo.

rodzice

spotkania indywidualne

 

PPP nr 7

 

17.

Konsultacje dla nauczycieli oraz szkolnych specjalistów

 • w zakresie zgłaszanych problemów uczniów.

nauczyciele,

szkolni specjaliści

 

spotkania indywidualne 

PPP nr 7

 

18.

Konsultacje i porady dla rodziców w sprawach wychowawczych oraz problemów dzieci.

rodzice

spotkania indywidualne 

PPP nr 7

 

19.

Konsultacje

postdiagnostyczne.

rodzice

spotkania indywidualne

 

 

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78
535 769 900

Przejdż do kontaktu