Jesteś tutaj / Jak pomagamy

Jak pomagamy

Separator

LP

TEMATYKA

ADRESAT FORMA REALIZACJI OSOBY REALIZUJĄCE MIEJSCE REALIZACJI
1

Diagnoza psychologiczna uczniów
A)

 • wolniej rozwijających się,
 • w zakresie oceny dojrzałości szkolnej,
 • z ogólnymi trudnościami w nauce,
 • ze specyficznymi problemami edukacyjnymi,
 • trudnościami emocjonalnymi,
 • wybitnie zdolnych.

B) specjalistyczna diagnoza dzieci

 • z niepełnosprawnością: intelektualną, ruchową (w tym z afazją), wzroku, słuchu, autyzmem i Zespołem Aspergera,
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • niedostosowanych społecznie.
dzieci
uczniowie
spotkania indywidualne

mgr Ewa Chmielnicka


mgr Oktawia Łagowska


mgr Katarzyna Orzeł


mgr Danuta Pakosz


mgr Małgorzata Składanowska

PPP nr 7
2

Diagnoza pedagogiczna uczniów:

A)

 • wolniej rozwijających się,
 • w zakresie oceny dojrzałości szkolnej,
 • z ogólnymi trudnościami w nauce,
 • ze specyficznymi problemami edukacyjnymi,
 • wybitnie zdolnych.

B) specjalistyczna diagnoza dzieci

 • z niepełnosprawnością: intelektualną, ruchową (w tym z afazją), wzroku, słuchu, autyzmem i Zespołem Aspergera,
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • niedostosowanych społecznie.
dzieci
uczniowie
spotkania indywidualne

mgr Aneta Piotrowska-Sołtys

PPP nr 7
3

Diagnoza logopedyczna, konsultacje, terapia specjalistyczna dzieci z zaburzeniami sprzężonymi:

 • dyslalia wieloraka złożona,
 • mutyzm wybiórczy,
 • jąkanie wczesnodziecięce,
 • afazja rozwojowa,
 • zaburzenia mowy i komunikacji językowej dzieci ze spektrum autyzmu oraz inne.
dzieci
uczniowie
spotkania indywidualne mgr Ewa Wójcik PPP nr 7
4 Diagnoza funkcjonalna dzieci od 0 do 5 r.ż. i pomoc rodzicom dzieci. dzieci rodzice dzieci rodzice

mgr Katarzyna Orzeł


mgr Ewa Wójcik


mgr Oktawia Łagowska

PPP nr 7
5 Diagnoza oraz psychoedukacja w ramach wczesnej interwencji dla dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym w wieku przedszkolnym (3-6 lat). dzieci rodzice spotkania indywidualne

mgr Katarzyna Orzeł

mgr Aneta Piotrowska-Sołtys

PPP nr 7
6

Doradztwo zawodowe dla młodzieży kończących szkołę podstawową i szkołę średnią:

 • diagnoza predyspozycji i zainteresowań zawodowych
 • konsultacje z rodzicami
 • konsultacje z doradcami zawodowymi.
uczniowie spotkania indywidualne mgr Beata Bojarczuk PPP nr 7
7 Przesiewowe badania słuchu i wzroku programem „Słyszę”, „Widzę”. dzieci spotkania indywidualne

mgr Aneta Piotrowska-Sołtys

PPP nr 7
8 Stymulacja rozwoju dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi (terapia kompleksowa) dzieci
uczniowie
spotkania indywidualne wszyscy pracownicy PPP nr 7
9 Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży z problemami społecznymi, emocjonalnymi, psychosomatycznymi, depresją, zaburzeniami zachowania, odżywiania, seksualności, problemami wegetatywnymi.
Porady, konsultacje.
dzieci
uczniowie
rodzice
spotkania indywidualne psycholodzy PPP nr 7
10

Terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
z ryzykiem specyficznych trudności w nauce; dysleksją, dysgrafią (Terapia Ręki), dysortografią;
ogólnymi problemami edukacyjnymi.

Praca w oparciu o zróżnicowane metody i formy pracy terapeutycznej.
Poradnictwo dla rodziców.

dzieci
uczniowie
rodzice

spotkania indywidualne

pedagodzy

PPP nr 7
11 Terapia dla dzieci z problemami emocjonalnymi i społecznymi oraz chorobami przewlekłymi. uczniowie zajęcia grupowe dla uczniów:
(IV-V), (VI-VIII)

mgr Katarzyna Orzeł


mgr Danuta Pakosz

PPP nr 7
12 Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców. rodzice warsztaty grupowe

mgr Ewa Chmielnicka


mgr Danuta Pakosz

PPP nr 7
13 Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci i młodzieży dzieci
młodzież

spotkania grupowe
warsztaty

mgr Oktawia Łagowska PPP nr 7
14

Trening zachowań asertywnych

dzieci
młodzież

spotkania indywidualne
grupowe

mgr Oktawia Łagowska

PPP nr 7
15 Wsparcie uczniów z niską samooceną. dzieci
młodzież
spotkania indywidualne
grupowe
mgr Oktawia Łagowska PPP nr 7
16 Wsparcie dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością
 • konsultacje , poradnictwo.

rodzce

spotkania indywidualne wszyscy pracownicy PPP nr 7
17 Zajęcia wspierające rozwój dzieci w wieku do 7r.ż.,zagrożonych niepełnosprawnością, połączone z pomocą dla rodziców w ramach działań programu „Za życiem” oraz WOKRO. dzieci
rodzice
spotkania indywidualne

mgr Aneta Piotrowska-Sołtys


mgr Ewa Wójcik

PPP nr 7
18 Konsultacje dla zainteresowanych nauczycieli oraz szkolnych specjalistów w zakresie zgłaszanych problemów uczniów. nauczyciele
szkolni specjaliści
spotkania indywidualne wszyscy pracownicy PPP nr 7

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78

Przejdż do kontaktu