Czym się zajmujemy w poradni

Separator

 

Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna uczniów:

 • wolniej rozwijających się,
 • w zakresie oceny dojrzałości szkolnej,
 • z ogólnymi trudnościami w nauce,
 • ze specyficznymi problemami edukacyjnymi,
 • trudnościami emocjonalnymi,
 • wybitnie zdolnych. 


Specjalistyczna diagnoza dzieci
z niepełnosprawnością: intelektualną, ruchową (w tym z afazją), wzroku, słuchu, autyzmem i Zespołem Aspergera, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, niedostosowanych społecznie.

Diagnoza logopedyczna, konsultacje, terapia specjalistyczna dzieci z zaburzeniami sprzężonymi:

 • dyslalia wieloraka złożona,
 • mutyzm wybiórczy,
 • jąkanie wczesnodziecięce,
 • afazja rozwojowa,
 •  zaburzenia mowy i komunikacji językowej dzieci ze spektrum autyzmu oraz inne.Diagnoza funkcjonalna dzieci od 0 do 5 r.ż. i pomoc rodzicom dzieci.

Diagnoza oraz psychoedukacja w ramach wczesnej interwencji dla dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym w wieku przedszkolnym (3-6 lat).

Doradztwo zawodowe dla młodzieży kończących szkołę podstawową i szkołę średnią:

 • diagnoza predyspozycji i zainteresowań zawodowych
 • konsultacje z rodzicami
 • konsultacje z doradcami zawodowymi.Przesiewowe badania słuchu i wzroku programem „Słyszę”, „Widzę” .

Stymulacja rozwoju dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi (terapia kompleksowa)

Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży z problemami społecznymi, emocjonalnymi, psychosomatycznymi, depresją, zaburzeniami zachowania, odżywiania, seksualności, problemami wegetatywnymi.

Terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
z ryzykiem specyficznych trudności w nauce: dysleksją, dysgrafią (Terapia Ręki), dyskalkulią, dysortografią; ogólnymi problemami edukacyjnymi oraz wtórnymi problemami edukacyjnymi.

Poradnictwo dla rodziców.

Terapia dla dzieci z problemami emocjonalnymi i społecznymi oraz chorobami przewlekłymi.

Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci i młodzieży


W ramach działań postdiagnostycznych Poradnia prowadzi konsultacje dla rodziców oraz instruktaż do pracy z dzieckiem w zakresie zgłaszanych problemów edukacyjno-wychowawczych, emocjonalnych i rozwojowych.

 

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78
535 769 900

Przejdż do kontaktu