Procedury

Separator

Procedura diagnozy psychologiczno pedagogicznej w kierunku rozpoznania specyficznych trudności w nauce

Separator
Procedura diagnozy psychologiczno pedagogicznej w kierunku rozpoznania specyficznych trudności w nauce

Podstawa prawna:
 
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996, 1000, 1290 i 1669);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199 oraz z 2017 r. poz. 1647);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373)
 
PROCEDURA BADANIA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
 
 1. Zgłoszenia na diagnozę w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się dokonuje rodzic/prawny opiekun osobiście w sekretariacie Poradni .
 2. Formą zgłoszenia jest wypełnienie i złożenie wniosku o przeprowadzenie diagnozy(do  pobrania na stronie internetowej Poradni lub w sekretariacie Poradni).
 3. Przed badaniem lub w trakcie procesu diagnostycznego:
  1.   należy dostarczyć opinię o uczniu kierowanym do Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej  na badanie diagnostyczne w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się,
  2.   należy dostarczyć zeszyty i prace ucznia (do wglądu) m.in. z języka polskiego, z języka obcego, matematyki, itp.;
 4. Pierwsza diagnoza mająca na celu rozpoznanie u ucznia ryzyka wystąpienia specyficznych    trudności w uczeniu się powinna być przeprowadzona w klasach I – III (I etap edukacyjny) przez specjalistę zatrudnionego w danej szkole.
 5. Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się wymaga przeprowadzenia w Poradni badania psychologicznego, pedagogicznego i w miarę potrzeb logopedycznego, które mogą obejmować kilka wizyt.
 6. Przebieg badania: analiza dokumentów dziecka, wywiad z rodzicami, rozmowa z uczniem,  diagnoza psychologiczna, diagnoza pedagogiczna, diagnoza logopedyczna – w razie potrzeby, omówienie wyników badań oraz zaleceń postdiagnostycznych przez  specjalistów diagnozujących ucznia oraz porady dla rodziców/opiekunów dotyczące  ustalenia form pomocy dziecku.
 7. Celem wydania adekwatnej oceny diagnostycznej, Poradnia może wymagać od rodzica zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka  np. informacji od neurologa o  wykluczeniu organicznego podłoża trudności szkolnych, wyników badań  okulistycznych,  audiologicznych (badań słuchu).
 8. W procesie diagnostycznym istotna jest informacja o dotychczasowej  pracy dziecka nad przezwyciężaniem trudności w czytaniu i/lub pisaniu.
 9. W sytuacji pierwszego badania, uczeń, który przed wizytą w Poradni pracował samodzielnie lub pod opieką rodziców, bądź  pedagoga w szkole, powinien przedłożyć w poradni  opracowane materiały treningowe, dokumentujące przebieg pracy  ćwiczeniowej. Minimalny czas przewidziany na trening obejmuje okres 1 roku (propozycje materiału ćwiczeniowego zawarte są załączniku do procedury ). 
 10. W sytuacji badania kontrolnego, dostarczenie opracowanego przez ucznia materiału ćwiczeniowego jest obowiązkowe. Minimalny czas przewidziany na trening obejmuje okres 1 roku (propozycje materiału ćwiczeniowego zawarte są załączniku do procedury).
 11. Uczeń, który nie pracował nad trudnościami w czytaniu i/lub pisaniu oraz nie otrzymywał   do tej pory żadnej pomocy w tym kierunku powinien podjąć pracę treningową w formie:
  1. samodzielnej pracy w domu poprzez wykonywanie partii ćwiczeń zadawanych przez nauczyciela lub  pedagoga szkolnego przy wsparciu  i pomocy rodziców,
  2. dodatkowych zajęć w szkole lub zajęć zorganizowanych na terenie Poradni.
 12. Specjaliści merytoryczni Poradni wykonują diagnozę psychologiczno-pedagogiczną, rozpoznając przyczyny trudności niepowodzeń edukacyjnych uczniów. Analizują zgromadzoną dokumentację. Na wniosek rodzica wydają stosowną opinię (Poradnia może stwierdzić specyficzne trudności w uczeniu się lub też inne przyczyny zgłoszonych problemów). 
 13. Na wniosek rodzica, Poradnia może wydać informację dla szkoły o trwającym procesie diagnostycznym lub pracy wyrównawczej. 
 14. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się powinna zostać wystawiona nie wcześniej niż po ukończeniu klasy trzeciej i nie później  niż do końca nauki w szkole podstawowej.
 15. Opinia wydana w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się od momentu jej wydania do ukończenia edukacji szkolnej upoważnia do:
  1. dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
  2. objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
  3. dostosowania warunków egzaminów zewnętrznych – zgodnie z zasadami zawartymi w Komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
  4.  zwolnienia z nauki drugiego języka obcego w przypadku stwierdzenia głębokiej dysleksji rozwojowej.
 16. Opinia ważna jest na wszystkich etapach edukacyjnych.
 
PROCEDURA BADANIA UCZNIA SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
 
W szczególnych przypadkach opinia może być wydana po ukończeniu szkoły podstawowej. Dotyczy to uczniów, u których z przyczyn losowych, niemożliwe było wydanie opinii w terminie ustawowym lub w przypadku których zachodzą inne uzasadnione, niezależne od ucznia okoliczności, uniemożliwiające wydanie takiej opinii.
W takiej sytuacji opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi szkoły ponadpodstawowej w następującym trybie:
 
 1. Nauczyciel bądź specjalista pracujący z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia składa do dyrektora szkoły wniosek wraz z uzasadnieniem.
 2. Dyrektor szkoły zasięga w tej sprawie opinii rady pedagogicznej.
 3. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz informuje o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.
 4. Rodzice z uczniem lub pełnoletni uczeń zgłaszają się do poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu przeprowadzenia postępowania diagnostycznego i wydania opinii.
 5. Poradnia wyznacza terminy badania psychologicznego, pedagogicznego, w razie potrzeb logopedycznego, informując o tym rodziców/prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia oraz szkołę.
 6. Przebieg postępowania diagnostycznego jest taki sam, jak w przypadku ucznia szkoły podstawowej.     
Załączniki do pobrania

Materiały do ćwiczeń, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [53.50 KB]Powrót

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78

Przejdż do kontaktu